autismeworks

Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief

WETENSCHAP: Artikel GZ-PSYCHOLOGIE 8  DECEMBER 2012

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn moeilijk te doorgronden, onder andere omdat het voor ieder individu
verschillend is. Ondanks de uitvoerige onderzoekstraditie wordt het nog steeds weinig begrepen. De DSM-5 en de
ICD-11 slaan nieuwe wegen in met voor- en nadelen voor autisme. Inmiddels laat nieuw onderzoek zien, onder andere
hersenonderzoek, dat het denken over autisme een andere koers in zou moeten slaan, namelijk die van autisme als
een ‘vertraging’ in plaats van een ‘defect’. Deze paradigmashift heeft grote gevolgen voor de diagnostiek, opvoeding
en behandeling, waardoor we zouden kunnen spreken van een doorbraak, zo niet een revolutie met betrekking tot
autismespectrumstoornissen. Hoewel veel theorieën een bijdrage hebben geleverd aan het inzicht in autisme, leveren
ze ieder slechts een stukje van de puzzel. Er zijn overkoepelende theorieën nodig en behandelingen vanuit het nieuwe
perspectief. Er is op dit moment slechts één theorie die overkoepelend is en uitgaat van vertraging, en die recht
doet aan de fundamentele diversiteit van autismespectrumstoornissen; dat is de theorie van het Socioschema met de
MAS1P, de Mental Age Spectrum within 1 Person, met als kern een vertraagde en versnelde ontwikkeling tegelijk.

Nieuwe inzichten in autismespectrumstoornissen
Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief
Trefwoorden: autismespectrumstoornissen, Socioschema, Mental Age Spectrum within 1 Person

Van het ontstaan van autisme naar de DSM-5 en de ICD-11

Autisme (autisme spectrumstoornissen/ASS) heeft de mens
altijd geboeid en altijd voor raadsels gesteld. Contact met
iemand met autisme kan mensen aan de ene kant soms wanhopig
en ongeduldig maken en aan de andere kant kan men onder
de indruk raken van de zuiverheid van mensen met autisme.
Het onderzoek naar autisme kent een lange en intensieve traditie.
Toch blijft autisme een moeilijk te doorgronden stoornis. Er
hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan op het gebied
van autisme die vanwege hun omvang als revoluties gekenschetst
kunnen worden. De eerste revolutie vindt plaats in 1943/44
wanneer Leo Kanner (1943) en Hans Asperger (1944/1997) de
term autisme geven aan een groep mensen met kenmerken die
tot dat moment onder de groep schizofrenie werd gerangschikt.
De emancipatie van autisme begint met de bepaling van de eigenheid
via een eigen diagnose. Sindsdien is de benaming ‘autisme’
ingeburgerd en is deze uitgebreid met een aantal subdiagnoses,
om nu met de DSM-5 (Diagnostic and Statistical manual of
Mental Disorders, versie 5, verwacht in mei 2013; APA, 2012) en de
ICD-11 (International Classification of Diseases, versie 11, verwacht
in 2015; WHO, 2012) op komst weer teruggebracht te worden tot
vermoedelijk één term: autismespectrumstoornissen-ASS. In dit
artikel worden de termen autisme, autismespectrumstoornissen
en ASS door elkaar gebruikt, in lijn met de DSM-5/ICD-11.
In de loop der tijd is een onderverdeling ontstaan met HFA (High
Functioning Autism) en het syndroom van Asperger, maar onderzoek
heeft geen onderscheid kunnen aantonen tussen deze twee
groepen en daarom zullen deze termen naar verwachting komen
te vervallen. Daarnaast bestond de subdiagnose ‘de stoornis van
Rett’. Deze verdwijnt geheel uit de DSM-5, omdat ontdekt is
dat hier sprake is van een organische aandoening op basis van
een genetisch defect. Het gaat daarbij om één gen (MECP2) dat
betrokken is bij deze stoornis (Kosai et al, 2005). Dit gen reguleert
de uitdrukking van genen tijdens het opgroeien van een kind. Een
defect in dit gen heeft ernstige gevolgen, omdat het de algemene
ontwikkeling van het kind belemmert, ook de fysieke ontwikkeling.
Hiermee is duidelijk geworden dat de stoornis van Rett niet
onder autisme/pervasieve ontwikkelingsstoornissen in de DSM
hoort, ondanks het bijbehorend gedrag dat autistisch overkomt.
Hoewel de DSM aandacht heeft voor de bron van gedrag, is
het toch een classificatie die op een tweevoudige basis rust: 1:
statistisch, dat wil zeggen gebaseerd op statistische verbanden,
op gedragingen die statistisch significant samen voorkomen
en 2: gedrag, dat wil zeggen dat de diagnose op gedrag wordt
gebaseerd en niet op zijn oorsprong. Deze twee elementen
zorgden ervoor dat de stoornis van Rett decennialang onterecht
onder autismespectrumstoornissen werd gerangschikt. Nog een
diagnostische benaming die uit de DSM zal verdwijnen, is de
Desintegratieve stoornis van de kindertijd (DDC, Desintegrative
Disorder of Childhood). Hierbij gaat het om een omvangrijke
regressie in vaardigheden, vaak rond tweeëneenhalfjarige
leeftijd. Omdat er statistisch (basis 1 van de DSM) geen significant
verschil te zien lijkt in gedrag na terugval en gedrag dat
er vanaf het begin is, zal deze classificatie komen te vervallen.
Hiermee worden de kinderen met deze kenmerken – onterecht
– onder autismespectrumstoornissen gerangschikt. Dit komt
omdat er geen rekening gehouden wordt met de oorsprong
van het gedrag, maar alleen met het gedrag op zich (basis 2 van
de DSM). Dat betekent dat kinderen die volgens de DSM-IV
de diagnose DDC zouden hebben gekregen nu over één kam
geschoren worden met kinderen die autisme hebben. Echter
kan ‘autistisch’ gedrag ontstaan als reactie op een ziekte of
op traumatische ervaringen, zeker bij kinderen op zeer jonge
leeftijd. De oorzaak van het gedrag doet ertoe, en is van belang
voor de behandeling. Het verlies van de classificatie DDC kan
een belangrijk verlies betekenen, omdat het alle oorzaken over
een kam scheert wanneer het gedrag min of meer hetzelfde lijkt.
Autistische gedragingen worden hiermee geheel gelijk gesteld aan
autisme. De regressie heeft echter een oorzaak en deze moet in
het begrijpen, opvoeden, diagnosticeren en behandelen van het
kind meegenomen worden. Kinderen die het gedrag vertonen
als gevolg van een trauma, of welke andere omgeving gestuurde
oorzaak voor hun gedrag ook, krijgen hierdoor dezelfde
diagnose als een kind dat een autistisch genenpatroon heeft. De
behandeling en prognose zijn echter fundamenteel verschillend.
Rutter (Rutter et al, 1999) heeft dat laten zien met zijn onderzoek
onder Roemeense weeskinderen. Een belangrijk percentage
van deze kinderen voldeden in eerste instantie aan de diagnose
autisme, maar na plaatsing in pleeggezin bleken de autistische
kenmerken in belangrijke mate te verdwijnen. De oorzaak van
het gedrag was niet autisme, maar verwaarlozing. Hij ontwikkelde
daarvoor de term QAP, Quasi Autistic Pattern. Deze
benaming verdient een plaats naast complexe PTSS (DSM-5),
omdat het een specifiek patroon laat zien dat autistisch oogt, en
uit meerdere bronnen kan ontstaan, niet alleen trauma. Het zou
een differentiaaldiagnose kunnen vormen van autisme pur sang.
Het diagnosticeren op basis van gedragsuitingen betekent dat
we voorzichtig moeten zijn met het toekennen van de diagnose
autisme zolang er nog geen biologische markers zijn die daadwerkelijk
aangeven dat het om autisme gaat. ASS zou moeten betekenen
dat er sprake is van een genetisch patroon als oorzaak voor
het autistische gedrag en niet een andere oorzaak. Het ontdekken
van het genetische patroon is in feite de tweede revolutie
op het gebied van autisme en vond rond de tachtiger jaren van
de vorige eeuw plaats. Waar Kanner en Asperger autisme uit
zijn schizofrene classificatie haalden en beiden dachten dat er
sprake kon zijn van erfelijkheid, duurde het tot de jaren tachtig
totdat dit aangetoond werd in het genenpatroon. Tot die tijd
werd onder invloed van mensen als Bettelheim (1967) en Lovaas
(1987) de nadruk gelegd op de opvoeding door de ouders, met
name de moeder, als oorzaak van autisme. De tweede revolutie
met betrekking tot autisme, de ontdekking van de genetische
invloed, heeft als gevolg dat het denken van ‘maakbaar’ (opvoeding
door de moeder) verschuift naar ‘statisch’ (‘ze zijn nu
eenmaal zo’). Autisme werd gezien als een defect en behandeling
was en is heden ten dage nog steeds gericht op het leren omgaan
met het defect. De sleutelwoorden vanuit de theorie waren op
dat moment: theory of mind (Premack and Woodworth, 1978),
centrale coherentie (Frith, 1986/2003) en planning and executive
functions (Ozonoff, Pennington, & Rogers, 1991). Voor de
behandeling was het sleutelwoord: ermee om leren gaan, lagere
sociaal-emotionele ontwikkeling, geen oogcontact, letterlijk
denken. Voor opvoeding tot en met relatietherapie was het idee
daarom vooral psycho-educatie. Voor het onderwijs werden de
sleutelwoorden: structuur, pictogrammen en planborden.
Deze ideeën werden toegepast op mensen met de diagnose
autisme, afgezien van de oorzaak van hun autistische gedrag. Er
vond reductionisme plaats in de zin dat de mens met autisme
in grote lijnen gereduceerd werd tot zijn of haar diagnose: een
autistisch mens in plaats van een mens met autisme.
Nog een classificatie die naar verwachting uit de DSM5/ICD11
zal verdwijnen, is PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder
Not Otherwise Specified). De ‘NOS’-benaming is de restcategorie
die de DSM-IV gebruikt wanneer er van een syndroom bepaalde
elementen aanwezig zijn, maar niet alle. Deze categorie bleek
voor een groot risico op foutdiagnoses te zorgen en zo werd de NOS-                                                                                                                         categorie categorie het speerpunt waarop de DSM-5 vernieuwd werd.

Van defect naar vertraging
Naast het ontwikkelen van theorieën over autisme vorderde ook
het onderzoek naar de hersenen. Een belangrijke stap was het
overzichtsonderzoek van Bailey en collega’s (Bailey, Philips &
Rutter, 1996) dat aantoonde dat autisme niet gepaard gaat met
een specifieke afwijking in de hersenen of een bepaalde plek in
de hersenen die anders functioneert, maar dat bij het autisme
gaat om het geheel van de hersenen dat anders functioneert.
Daarmee werd onderbouwd dat de geldende theorieën allen
slechts een deel van de puzzel konden bieden omdat deze een
specifiek afwijkend functioneren in de hersenen zouden suggereren,
maar er geen plek in de hersenen aan te wijzen was die
een ander functioneren aangaf. Het gaat daarbij om de drie
eerder genoemde theorieën (Theory of Mind / Central Coherence
/ Planning and Executive Function). De bestaande theorieën gaan
uit van een abnormale ontwikkeling (behalve de theorie van
Baron-Cohen van het ESB-brein: 2003 en het Socioschema van
Delfos: (2001/2011) en bieden allen (op de theorie van Delfos
na die autisme kenmerkt via de rijping van de hersenen met een
vertraagde en versnelde ontwikkeling tegelijk) een vrij statisch
beeld van mensen met autisme.
Inmiddels wordt steeds meer onderzoek gepubliceerd, dat het
idee van een vertraagde ontwikkeling ondersteunt (Bastiaansen
e.a., 2011; Hazlett, Poe, Gering, & Smith, 2006; Hua et al, 2011;
Levitt et al, 2003; Whitehouse, Maybery, Hickey e.a., 2011;). Het
gaat om een vertraging van de rijping van het centrale zenuwstelsel.
Dit pleit tegen het statische beeld. In de onderzoeken naar de
TOM kwam al naar voren dat mensen met autisme wel degelijk
een TOM ontwikkelen. Een uitleg daarvoor was dat zij dit
ontwikkelden met behulp van compensatie door hun intelligentie.
Nu is er het idee van vertraging van ontwikkeling. Hazlett en
collega’s (2006) lieten zien dat er sprake is van een latere ontwik-                                                                                                                                                 keling in de hersenen (prefrontale cortex) en dan met name
linker prefrontale cortex. Bastiaanse en collega’s (2011) spraken
van een ‘vertraging’ in plaats van een ‘defect’ en richten zich op
de stimulering van de spiegelneuronen. Whitehouse en collega’s
(2011) lieten zien dat meisjes met autismetrekken later, gemiddeld
twee jaar later, menstrueren dan meisjes zonder autismetrekken.
Hua en collega’s (2011) toonden een vertraging in de
ontwikkeling van gebieden van de hersenen gebieden die geassocieerd
zijn met sociale interactie, repetitief gedrag en communicatie;
de kernpunten van autisme. Naast deze voorbeelden
van vertraging is er ook versnelling geconstateerd op zeer jonge
leeftijd gevolgd door een vertraging (Courchesne, 2004).
Het idee van vertraging betekent dat er gedacht kan worden
over een ontwikkeling die gestimuleerd kan worden, in meer
en minder mate later uitgevoerd kan worden, omdat de rijping
gevorderd is. Het ontdekken van de vertraagde ontwikkelingsgebieden
via gedrag en het stimuleren van deze ontwikkelingsgebieden
zou dan het speerpunt van opvoeden, behandelen en
onderwijzen moeten worden.
Een vertraagde rijping bij autisme is in overeenstemming met
de hogere prevalentie van ASS bij mannen, omdat jongens in
principe later rijpen dan meisjes met een verschil van ongeveer
twee jaar. Autisme kan gezien worden als de meest extreme
vorm van de mannelijke hersenen (Asperger, 1944/1997; Delfos,
2001/2011; Baron-Cohen, 2003; Bejerot et al, 2012), zowel bij
mannen als bij vrouwen. Bejerot en collega’s (2012) toonden
onder andere een hoger niveau testosteron en mannelijke
karakteristieken aan bij vrouwen met autisme. Op basis van
de Geschwindhypothese (Geschwind & Behann, 1982; 1984) is
te verwachten dat dit verhoogde niveau testosteron samengaat
met een sterker vertraagde rijping van het centrale zenuwstelsel
(Delfos, 2001/2011). Daarbij moet aangetekend worden dat
er bij de rijping van jongens meer risico is voor rijpingsproblemen
en genetische afwijkingen (Delfos, 1997/2012). In geval van
autisme zijn daarom mogelijk nog meer rijpingsproblemen te
verwachten en ook meer genetische afwijkingen. Dit vertroebelt
het beeld van autisme, omdat deze afwijkingen en stoornissen
geen kenmerk van autisme zelf zijn, maar vaker voorkomen bij
autismespectrumstoornissen.
Het perspectief van vertraagd versus defect heeft vele consequenties,
vooral ook in de dagelijkse werkelijkheid. Het is niet altijd
eenvoudig gedrag te interpreteren en er op de juiste manier mee
om te gaan. Een kind dat acht jaar oud is en gedrag vertoont
dat bij een driejarige hoort, zoals het speelgoed van een ander
zomaar afpakken, wordt vermoedelijk beoordeeld als ‘kinderachtig’.
Als het kind normale verstandelijke vermogens heeft en
het kind vanuit gangbare normaliteit wordt bekeken, zal het kind
misschien als verwend of egoïstisch beschouwd worden. Als het
kind de diagnose autisme heeft en het gedrag van het kind vanuit
het perspectief van een defect wordt bekeken, wordt al snel
opgeven er iets aan te doen, denkend dat het kind ‘er niets aan
kan doen’ en het ‘nu eenmaal zo is’. Wanneer we het kind beoordelen
als vertraagd in ontwikkeling op dat specifieke onderwerp,                                                                                                                                                                   zijn we eerder geneigd om het kind ‘op te voeden’, ‘les te geven’
of ‘uit te leggen’. In het eerste geval (verwend, egoïstisch) zullen
we het kind corrigeren of bestraffend toespreken. In het tweede
geval (defect) laten we het kind min of meer begaan. En in het
derde geval (vertraging) zullen we de ontwikkeling van het kind
stimuleren. Voor het kind is het van groot belang welk uitgangspunt
gehanteerd wordt en welke strategie er gekozen wordt.

Het Socioschema en de MAS1P
De kern van autismespectrumstoornissen is de gebrekkige
sociale ontwikkeling, als gevolg van een probleem in de
sociale interactie. In de theorie van het Socioschema (Delfos,
2004/2010) toegepast op autisme (Delfos, 2001/2011), gaat het
over een vertraagde ontwikkeling op specifieke gebieden, vooral
de sociale interactie, terwijl op andere gebieden de ontwikkeling
van het kind of de adolescent niet vertraagd hoeft te zijn, of
zelfs vooruit kan lopen op leeftijdsgenoten. Dit heeft een breed
leeftijdsspectrum tot gevolg binnen een mens met autisme, de
MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person (Delfos, 2010;
2001/2011; Delfos & Groot, 2012), een regenboog aan leeftijden
door de dag heen. In de intelligentietest is dit terug te vinden
in een ‘disharmonisch ontwikkelingsprofiel’. De intelligentietest
kan echter niet het hele scala aan mentale leeftijden in
kaart brengen, maar slechts een indruk daarvan geven, omdat
het slechts enkele gebieden en ook een abstractie van ontwikkelingsgebieden
in kaart beslaat. Het brede leeftijdsspectrum
betekent dat een en hetzelfde kind vele ontwikkelingsleeftijden
tegelijk in zich verenigt. Een kind met autisme van zeven jaar
kan spelgedrag laten zien van een kind van drie jaar, motorisch
gezien een kind van zeven jaar zijn, corresponderend met zijn
kalenderleeftijd en kunnen rekenen als een kind van tien jaar,
dus voorlopen op zijn leeftijdsgenoten.
Jan-Willem, een negenjarige jongen met autisme, leest met zijn
juf een boek over vliegtuigen. Bij een plaatje van een vliegtuig
maakt hij steeds het geluid van een vliegtuig, zoals een driejarige
zou doen. Op een ander moment vertelt hij uitvoerig over de rol
van de gezagvoerder en is dan beduidend ouder dan kinderen
van zijn leeftijd.
Een voorbeeld van de MAS1P van een jongen van eenentwintig
jaar. Hij is intelligent en kan zich verbaal goed uitdrukken. Hij
heeft autisme. Volgens de DSM-IV is de diagnose het syndroom
van Asperger; volgens de nieuwe DSM-5 wordt het vermoedelijk:
mild ASS, mild autisme.

Martin is eenentwintig jaar en heeft een complexe analyse
gemaakt van de bankierscrisis, zoals hij dat noemt. Daarbij maakt
hij gebruik van een televisiesoap die hij erg interessant vindt. Hij
legt verbanden om dingen duidelijk te maken over wat er in de
maatschappij gebeurt. Daarnaast heeft hij ook een print gemaakt
van een vrouw in bikini, hoofd en benen zijn niet zichtbaar. Hij
wil graag zo’n bikini zien en wil mensen langs gaan om te vragen
of ze hem zo’n bikini kunnen laten zien. Martin is volwassen en
een kind tegelijk, maar ook een kind met volwassen mogelijkheden.

Het scala aan mentale leeftijden binnen een persoon is wat
het omgaan met en het behandelen van mensen met autisme
zo moeilijk maakt. Het vinden van de mentale leeftijd op een
bepaald gebied is echter niet altijd eenvoudig en wetenschappelijk
onderzoek zal moeten plaatsvinden om de MAS1P door
middel van een diagnostisch instrument te kunnen meten.
Het is nog ingewikkelder doordat de discrepantie tussen kalenderleeftijd
en ontwikkelingsleeftijd tot gevolg kan hebben dat
het gedrag dat bij een bepaalde ontwikkelingsleeftijd hoort
geen blauwdruk is van dat gedrag wanneer de kalenderleeftijd
en ontwikkelingsleeftijd met elkaar in overeenstemming zijn.
Hechtingsgedrag van een kind van anderhalf jaar, ziet er niet
exact hetzelfde uit als vertraagd hechtingsgedrag bij een kind met
autisme van acht jaar. Dit is onder andere zo omdat het plaatsvindt
in een lichaam dat verder ontwikkeld is en dat over andere
mogelijkheden beschikt.
In de MAS1P is de vertraagde én versnelde ontwikkeling tegelijk
te zien. We zien dat in voorbeelden die naar voren kwamen
tijdens gesprekken met ouders in onderzoeken in Nederland,
Ecuador en Bosnië-Herzegovina.

Een moeder vertelt dat ze haar kind van zes jaar ziet als een kind
van twee tot drie jaar. Dit omdat hij ‘brabbelt’ en nog nauwelijks
praat en omdat hij nog vaak over de grond kruipt. Om bij
hem aan te sluiten doet ze vaak spelletjes zoals ‘verstoppertje’,
dat vindt hij leuk. Op andere gebieden lijkt zijn ontwikkeling wel
leeftijdsadequaat te zijn. Zijn moeder vertelt dat hij erg behendig
is met de computer en mobiele telefoons. Een andere moeder
vertelt hetzelfde: ‘Mijn zoon is zeer vaardig met de computer,
zeker zo vaardig als zijn leeftijdgenoten, maar op sociaal gebied
kan hij niet met hen meekomen.’ Het is bij kinderen met autisme
vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling die vertraagd is en
opvalt. Deze moeder geeft dat ook aan: ‘Ik schat dat mijn zoon
één à twee jaar achterloopt op zijn kalenderleeftijd van zes jaar,
wat zijn sociaalemotionele ontwikkeling betreft. Wat rekenen
betreft, loopt hij voor op zijn leeftijdgenoten en die combinatie
zorgt op school regelmatig voor problemen.’

Om de ontwikkeling te stimuleren is het nodig om aan te sluiten
op de mentale leeftijd van het kind op een specifiek onderwerp.
Aansluiten op de mentale leeftijd betekent niet alles goedkeuren;
het betekent de mentale leeftijd als uitgangspunt nemen voor
stimulatie, zoals ouders dat normaliter doen bij hun kinderen
wanneer rijping, mentale leeftijd en kalenderleeftijd overeenkomen.
Delfos & Groot (2012) beschrijven de consequenties van
de theorie van het Socioschema met de MAS1P in praktische zin,
uitvoerig toegepast op de dagelijkse praktijk van mensen met
autisme. Net zoals opvoeden, kan het een tijd duren voordat het
nieuwe gedrag ontstaat en geïnternaliseerd wordt, maar soms
zijn de oplossingen verrassend simpel met een snel effect.

Stuart is een intelligente jongeman van vijfentwintig jaar. Hij
heeft zijn studie aan de universiteit met goed gevolg beëindigd.
Hij weet dat hij veel niet weet, maar dat de therapeute niet weet
wát hij niet weet en dat hij bijgevolg alles mag vragen. ‘Hoe lang                                                                                                                                                 moet je douchen ‘s ochtends, want ik kom steeds in de knoop met
naar de universiteit gaan?’ ‘Tot je klaar bent’, is het antwoord.
‘Ja, maar wat is klaar’, is de volgende vraag. Op dat moment
realiseert de therapeute zich hoe ouders dat aan hun kinderen
leren: ‘Nu doen we je oortjes, en nu je armen en benen en nu zijn
we klaar!’ Met dat in gedachten antwoordt de therapeute: ‘Tot
je overal geweest bent.’ ‘Oh, is dat het’, antwoordt Stuart. Het
doucheprobleem is nadien opgelost.

Kernbegrip van de theorie is het socioschema is het ‘ik’ geplaatst
in de wereld. Dit behelst de onbewuste en bewuste kennis van
de mens over zichzelf en van zichzelf in relatie tot de wereld
vanuit biologische (remming immuunsysteem) en psychologische
factoren (remming ik-anderdifferentiatie). Samenhangend
met de invloed van testosteron op de zich ontwikkelende foetus
wordt de ontwikkeling van het immuunsysteem geremd (via de
thymus-klier) en daarmee het biologisch zelf (Damasio, 1994) en
in het verlengde daarvan het psychologisch zelf (via de ik-anderdifferentiatie)
(Delfos, 2001/2011). Onder andere deze factoren
zorgen voor een atypische ontwikkeling van het Socioschema.
Vanuit het Socioschema bij autisme wordt een vertraagde en/
of gebrekkige ontwikkeling van de ik-anderdifferentiatie verondersteld.
Een gevolg hiervan is onder andere minder zelfkennis,
minder zelfreflectie, en zich minder kunnen verplaatsen
in, minder gerichtheid op en minder bewustzijn van de ander
(Delfos, 2001/2011).
Binnen zeer korte tijd is normaliter voor een baby de mens
het hoofdonderwerp, en bestaat er een duidelijke gerichtheid
op mensen, andere onderwerpen zijn daaraan ondergeschikt.
Uit onderzoek blijkt dat mannelijke baby’s vaker langer naar
voorwerpen kijken en vrouwelijke baby’s veel langer naar gezichten.
Dit is al het geval de eerste dag na de geboorte (Connellan,
Baon-Cohen, Wheelwright, Ba’tki, & Ahluwia, 2001). Vertaald
naar het gegeven van de invloed van testosteron en de extreem
mannelijke hersenen betekent dit dat baby’s (mannelijk en
vrouwelijk) met autisme langer naar voorwerpen zullen blijven
kijken dan mannelijke baby’s zonder autisme.
Een onderontwikkeld of zich langzamer ontwikkelend
Socioschema zorgt voor een geringer bewustzijn van zichzelf en
van de omgeving en een beperkter gericht zijn op mensen dan we
normaliter van mensen gewend zijn. Op grond van een beperkte
en niet-geautomatiseerde gerichtheid op mensen ontstaan verschillende
problemen, die vervolgens merkbaar worden in de sociale
interactie. Er ontstaat een achterstand in de ontwikkeling van
emoties, in de ontwikkeling van emotioneel contact, in de ontwikkeling
van empathie, en in het leren inschatten van sociale interactie.
De vertraagde ontwikkeling kan afwijkend worden wanneer het
kind op basis van zijn kalenderleeftijd onderwerpen krijgt aangeboden
en niet op basis van zijn mentale leeftijd (met betrekking
tot dat onderwerp). Hierdoor kan soms het vreemde patroon
van gedragingen ontstaan, dat we regelmatig zien bij mensen met
autisme. Omdat we ons niet realiseren dat het gedrag dat we zien te
maken heeft met een vertraagde ontwikkeling en een niet adequaat                                                                                                                                           aansluiten op de mentale leeftijd, concluderen we – onterecht – dat
het eigenschappen zijn van autisme en verbazen we ons dat niet
ieder kind met autisme datzelfde gedrag heeft.
Een voorbeeld van een mentale leeftijd die niet overeenkomt met
de kalenderleeftijd is de moeite die mensen met autisme lijken
te hebben om het nieuw geleerde gedrag te generaliseren naar
andere situaties, omdat het hen nog ontbreekt aan een fundamenteel
sociaal inzicht. Het aanbrengen van dit inzicht is een
dagelijkse activiteit in de opvoeding van jonge kinderen. Omdat
kinderen met autisme dan meer gericht zijn op voorwerpen
dan op mensen, houden ouders op deze opvoeding te geven bij
kinderen met autisme en missen het moment dat het kind er wel
rijp voor is om het te ontvangen.

Het risico van onderstimulering
Een ‘vertraagde ontwikkeling’ bij autisme betekent dat de
mentale leeftijd en het bijbehorende gedrag, achter lopen op de
kalenderleeftijd. De ontwikkeling van de mens verloopt over het
algemeen volgens redelijk vaste, opeenvolgende ontwikkelingsfasen.
Bij mensen met autisme kan de ontwikkeling in principe
volgens dezelfde fasen ontwikkelen als bij anderen, zij het
(ernstig) vertraagd op sommige gebieden en mogelijk versneld
op andere gebieden. Het perspectief van vertraging maakt voortgang
van ontwikkeling mogelijk. Het perspectief van ‘defect’en
van daaruit een ‘afwijkende ontwikkeling’ betekent dat
veel gedrag van mensen met autisme beschouwd wordt als een
kenmerk van autisme en niet als een beïnvloedbaar fenomeen
dat aansluiting behoeft op de mentale leeftijd om verder te
kunnen ontwikkelen. Het gevolg is dat de kinderen niet gestimuleerd
worden waar wel mogelijkheden zich voordoen en de
rijping gevorderd is. Dit leidt tot het risico van onderstimulatie
met alle risico’s van gedragingen die ook als gevolg van andere
situaties, zoals stress, kunnen ontstaan: verveling, repetitieve
gedragingen en onverschilligheid ten opzichte van de omgeving.
Kinderen en volwassenen met autismespectrumstoornissen
plaatsen ons vaak voor raadsels met hun scala aan mentale
leeftijden (MAS1P). Wanneer er vreemd gedrag wordt vertoond,
helpt het vaak te proberen te ontdekken wat de mentale leeftijd is
die bij dat gedrag hoort. Vreemd gedrag blijkt dan vaak normaal
gedrag te zijn dat hoort bij een andere mentale leeftijd.
Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar de theorie van
het Socioschema en de MAS1P. Ondertussen hebben mensen
houvast nodig, waar eerst het perspectief van defect/afwijkend
aan de orde was, moet nu de overgang gemaakt worden naar
vertraagd volgens nieuw onderzoek, en volgens de theorie van
het Socioschema vertraagd én versneld, waar ook ondersteuning
in onderzoek voor is. Hierboven zijn recente onderzoeken
genoemd, voor verdere onderbouwing en interne consistentie
van de theorie wordt verwezen naar het basisboek (Delfos,
2001/2011). Met betrekking tot de behandeling op basis van het
Socioschema met de MAS1P wordt verwezen naar het werk van
Delfos en Groot (2012). Tevens is de behandeling van volwassenen
die ontwikkeld is aan de Radboud Universiteit gebaseerd
op het Socioschema (Kan, 2008) met positief effectonderzoek.
Om de mentale leeftijd te ontdekken zou het mogelijk kennis
te gebruiken die men heeft over de ontwikkeling van kinderen,
over opvoeding en over ontwikkelingspsychologie in het
algemeen. Via een simpele regel kan de mentale leeftijd mogelijk
gevonden worden. Wanneer er sprake is van hardnekkig gedrag
dat ons verbaast, kunnen we daarop de volgende regel toepassen
(Delfos, 2001/2011; Delfos & Groot, 2012): Dit is heel normaal
gedrag op de leeftijd van…? Dit kan helpen het gedrag te plaatsen
en de opvoedkundige inbreng van ouders daarop te vinden.
Vervolgens kan men mogelijk de opvoedkundige hulp geven dat
naar nieuw gedrag kan leiden.
Een simpele regel en daarmee ook gevaarlijk. Er is veel kennis,
inzicht en ervaring nodig om tot een juist antwoord te komen.
Een verkeerd antwoord zou opnieuw de mens met autisme
tekort doen. Het empoweren van de mensen met autisme zelf is
dan ook belangrijk. Dit kan onder andere door hen aan te geven
dat er veel is dat zij niet weten, maar dat de mensen om hen
heen niet weten wát ze niet weten en dat ze alles mogen vragen.
Dit is overigens ook wat jonge kinderen doen wanneer ze op een
bepaalde leeftijd, rond vier jaar, de ouders de ene na de andere
vraag stellen. Deze ontwikkelingsfase missen, betekent misschien
erg veel voor de ontwikkeling van kinderen.

Ter afsluiting
Er is een verandering gaande in het inzicht in autismespectrumstoornissen:
vertraagd in plaats van een defect. Het perspectief
van een vertraagde en versnelde ontwikkeling (MAS1P), autisme
vanuit een ontwikkelingsperspectief, biedt mogelijkheden tot
aansluiten bij de mentale leeftijd van kinderen, adolescenten en
volwassenen met autisme. Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief
betekent niet statisch denken maar inspelen op de opvoedingsbehoefte
van de mens met autisme.
Om het weer te geven zoals in relatietherapie verschillende
mannen met autisme het uitdrukten over hun relatie/echtgenote:
Zij legt me de wereld uit.
Zij is mijn toegang tot de wereld.
Zij is mijn poort naar de wereld.
In de opvoeding ervaren kinderen waarschijnlijk hetzelfde over hun
ouders. Dan vinden we het gewoon en bieden we het kind wat het
nodig heeft. In geval van autismespectrumstoornissen zijn we nog
te weinig bewust van het perspectief van vertraging en zorgt een
statisch perspectief ervoor dat we mensen met autisme – goedbedoeld
– eerder remmen dan stimuleren in hun ontwikkeling.
De theorie van het Socioschema met de MAS1P is in ontwikkeling.
Er worden op enkele plekken veelbelovende resultaten
geboekt (Kan, 2008; Delfos & Groot, 2012), aanvullend onderzoek
is nog in volle gang.
Voor de GZ-psycholoog is het belangrijk om nieuwe inzichten
te leren kennen, maar niet altijd eenvoudig om mensen daarin
recht te doen. Een omslag naar vertraging in plaats van defect
en stimuleren tot het stellen van vragen in plaats van psychoeducatie
geven vanuit een statisch perspectief, kan echter reeds
empowerend werken.

Literatuur
n APA, American Psychiatric Association (2010, October, 14). DSM-5 proposed
revision include new category of autism spectrum disorders. Name change for
mental retardation also proposed [Online forum comment]. Retrieved from
http://www.dsm5.org/
n Asperger, H. (1997). ‘Autistic psychopathy’ in childhood. In U. Frith (Red. &
Vert.), Autism and Asperger syndrome (pp. 37-92). Cambridge: Cambridge
University Press. (Origineel werk gepubliceerd in 1944)
n Bailey, A., Phillips, W., & Rutter. M. (1996). Autism: Towards an integration of
clinical, genetic, neuropsychological, and neurobiological perspectives. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 37, 89-126.
n Baron-Cohen, S. (2003). The essential difference. Men, women, and the extreme
male brain. Londen: Allan Lane, Pinguin Books.
n Bastiaansen, J. A., Thioux, M., Nanetti, L., van der Gaag, C., Ketelaars, C.,
Minderaa, R., & Keysers, C. (2011). Age-related increase in inferior frontal gyrus
activity and social functioning in autism spectrum disorder. Biological Psychiatry,
69, 832-838.
n Bejerot, E., Erikson, J. M., Bonde, S., Carlström, K., Humble, M. B., & Erikson, E.
(2012). The extreme male brain revisited: Gender coherence in adults with autism
spectrum disorders. British Journal Psychiatry, 201, 116-123.
n Bettelheim, B. (1967). The empty fortress: Infantile autism and the birth of the
self. New York: The Free Press.
n Connellan, J., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Ba’tki, A., & Ahluwia, J. (2001).
Sex differences in human neonatal social perception. Infant Behavior and
Development, 23, 113-118.
n Courchesne, E. (2004). Brain development in autism. Early overgrowth followed
by premature arrest of growth. Mental Retardation and Developmental
Disabilities Research Reviews, 10, 106-111.
n Damasio, A. R. (1994). Descartes’ error: Emotion, reason, and the human brain.
New York: Grosset/Putnam.
n Delfos, M. F. (1997/2012). Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of
omgeving? (9e druk) Amsterdam: Pearson
n Delfos, M. F. (2001/2011). Een vreemde wereld. Over autismespectrumstoornissen
(ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf (9e druk).
Amsterdam: Uitgeverij SWP.
n Delfos, M. F. (2004/2010). De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en
vrouwen verschillend en hetzelfde zijn (5e druk). Amsterdam: Pearson.
n Delfos, M. F. (2010). Fact finding mission on autism in Bosnia and Herzegovina.
Retrieved from www.mdelfos.nl.
n Delfos, M. F., & Groot, N. (2012). Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief.
Amsterdam: SWP.
n Frith, U. (1996/2003). Autisme. Sleutel tot het raadsel (M. van Steenbergen).
Antwerpen: Hadewijch. (Origineel werk gepubliceerd in 1989).
n Geschwind, N., & Behan, P. (1982). Left-handedness: Association with immune
disease, migraine, and developmental learning disorder. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 79, 5097-6000.
n Geschwind, N., & Behan, P.O. (1984). Laterality, hormones and immunity. In N.
Geschwind, & A.M. Galaburda (red.), Cerebral dominance. The biological foundations
(211-224). Cambridge, MA: Harvard University Press.
n Hazlett, H. C., Poe, M. D., Gerig, G., Smith, R. G., & Piven, J. (2006). Cortical gray
and white brain tissue volume in adolescents and adults with autism. Biological
Psychiatry, 59, 1-6.
n Hua, X., Thompson, P. M., Leow, A. D., Madsen, S. K., Caplan, R., Alger, J. R.,
… Levitt, J. G. (2011). Brain growth rate abnormalities visualized in adolescents
with autism. Human Brain Mapping. Advance online publication. doi: 10.1002/
hbm.21441.
n Kan, C.C. (2008). Psycho-educatiemodule Autismespectrumstoornissen bij normaal
begaafde volwassenen. Werkboek. Maastricht: Shaker Publishing B.V.
n Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2,
217-250.
n Kosai, K.-I., Kusaga, A., Isagai, T., Hirata, K., Nagano, S., Murofushi, Y.,
…Matsuishi, T. (2005). Rett syndrome is reversible and treatable MeCP2 gene
therapy into the striatum by mice. Molecular Therapy, 11, S24.